Consum

 • icon Consum
 • icon Consumo
 • icon Consommation
 • icon Retail

AlTeuCostat Cat

Informació i orientació

· Per telèfon: +376 875 600 Servei d'Atenció al Consumidor.
· De forma presencial: a la Unitat de Comerç i Consum (camí de la Grau, edifici Prat del Rull, 4a planta, d'Andorra la Vella).
· Per correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .
· Mitjançant el web: www.consum.ad.
· Per telèfon al número d'urgència: 180 00 180 (operatiu també fora de l'horari de l'Admnistració general, 7 dies a la setmana).

Tramitació de reclamacions

· Des del web www.consum.ad omplint el link formulari de reclamacions d'una manera ràpida i senzilla.
· Presentant la queixa o la reclamació escrita en qualsevol de les oficines d'atenció turística repartides per les parròquies del Principat.
· Presentant la pdf queixa o la reclamació escrita a la Unitat de Comerç i Consum (camí de la Grau, edifici Prat del Rull, 4a planta, d'Andorra la Vella).

Abans de presentar una reclamació, és important haver intentat arribar a un acord amb el venedor o el prestador de serveis.

 

 

 

 

 

 • Nou reglament del full oficial de queixa, reclamació i denúncia de consum

  Amb l’entrada en vigor de la Llei 13/2013, del 13 de juny, de competència efectiva i protecció del consumidor, el dia 10 d’agost, els empresaris han de posar a disposició dels consumidors i usuaris els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia de consum i anunciar-ne adequadament la seva existència.

  Els empresaris que disposin de mitjans, poden pdfimprimir directament el full oficial. També poden informar al consumidor, de la possibilitat de presentar la queixa, reclamació o denúncia, mitjançant el formulari electrònic disponible al mateix web.

  Durant els propers dies, es posarà a disposició dels empresaris, el full oficial en format físic que podran recollir a les oficines de turisme o al mateix Servei d’Atenció al Consumidor, Unitat de Comerç i Consum, Ministeri d’Economia i Territori. Camí de la Grau s/n, edifici Prat del Rull, 4a planta. Andorra la Vella.

  El full oficial està disponible en format, físic i electrònic i també en format PDF al web. En els formats físic i PDF, el consumidor haurà de trametre el full oficial al Servei d’Atenció al Consumidor o a alguna de les oficines de turisme. Si es formalitza en presència de l’empresari o representant, aquest ha de signar i/o segellar el full a efectes d’acusament de rebuda. La persona consumidora ha de quedar-se amb dos exemplars, l’original i una còpia i l’empresari amb la còpia restant. En el format electrònic, el propi sistema distribuirà les còpies.

  Un cop el Servei d’Atenció al Consumidor rep el full oficial de queixa, reclamació i denúncia, n’acusa la recepció i dóna inici d’ofici les actuacions oportunes i informa a la persona consumidora de la tramitació donada. Si el Servei d’Atenció al Consumidor detecta que manca alguna dada rellevant o documentació, requerirà l’esmena en un període de 10 dies. En cas que no s’esmeni, es considerarà que la persona consumidora desisteix de la seva petició.

  Pel que fa al rètol informatiu, que anuncia l’existència dels fulls oficials, està disponible al pdfweb per imprimir i, de la mateixa manera que el full oficial, es posarà a disposició dels empresaris que no tinguin mitjans per fer-ho, en els propers dies a les oficines de turisme i a les dependències del Servei d’Atenció al Consumidor.

Espots

Els comerços tenen l'obligació d'acceptar
devolucions?

Quina garantia tenen els productes comprats a Andorra?


Què he de tenir en compte a l'hora de comprar per Internet?

Què puc fer si crec que no he rebut un
bon servei?

AlTeuCostat Esp

Información y orientación

· Por teléfono: +376 875 600 Servicio de Atención al Consumidor.
· De forma presencial: a la Unidad de Comercio y Consumo, camí de la Grau, edificio Prat del Rull, 4a planta, d'Andorra la Vella.
· Por correo electrónico: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .
· Mediante la página web: www.consum.ad.
· Por teléfono al número de urgencia: 180 00 180 (operativo más allá del horario de la Administración General, 7 días a la semana).

Reclamaciones

· Desde la página web www.consum.ad rellenando el link formulario de reclamaciones de una forma rápida y sencilla.
· Entregando la queja o reclamación escrita en cualquiera de las oficinas de atención turística repartidas por todas las parroquias del Principado.
· Entregando la pdf queja o reclamación escrita a la Unidad de Comercio y Consumo, camí de la Grau, edificio Prat del Rull, 4a planta, d'Andorra la Vella.

 

Antes de reclamar, es importante haber intentado llegar a un acuerdo con el vendedor o prestador de servicios.

Espots

¿Qué garantía tienen los productos comprados en Andorra?

¿Qué puedo hacer si creo que no he recibido un buen servicio?

AlTeuCostat Fra

Information et orientation

· Par téléphone: +376 875 600 Service d'Attention au Consommateur.
· S'adresser: à l'Unité du Commerce et de la Consommation, camí de la Grau, édifice Prat del Rull, 4ème étage, d'Andorra la Vella.
· Par courrier électronique: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .
· À travers le web: www.consum.ad.
· Par téléphone au numéro d'urgence: 180 00 180 (opératif au-delà des heures de l'Administration Générale, 7 jours par semaine).

Réclamations

· À travers le web www.consum.ad en remplissant le link formulaire de réclamations de forme rapide et facile.
· En livrant la plainte ou réclamation écrite à une des offices d'attention touristique qui sont distribuées par toutes les paroisses de la Principauté.
· En livrant la pdf plainte ou réclamation écrite à l'Unité de Commerce et Consommation, camí de la Grau, édifice Prat del Rull, 4ème étage, d'Andorra la Vella.

 

Avant de présenter la réclamation, c'est important avoir essayé d'arriver à un accord avec le vendeur où le fournisseur de services.

Spots

Quelle garantie ont les produits achetés
en Andorre?

Que puis-je faire si je crois n'avoir pas reçu une bonne qualite du service rendu?

 

AlTeuCostat Ang

Information and guidance

· Telephone: +376 875 600 Customer Service Line.
· In person: At the Trade and Retail Department (camí de la Grau, Prat del Rull Building, 4th floor, Andorra la Vella).
· E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
· Website: www.consum.ad

Complaints procedure

· Fill out the quick simple link complaints form on the website www.consum.ad
· Hand in your written complaint or claim at any tourist information office in the Principality.
· Hand in your pdf written complaint or claim at the Trade and Retail Department (camí de la Grau, Prat del Rull Building, 4th floor, Andorra la Vella).

 

Before submitting a claim, it is important to have tried to reach an agreement with the seller or service provider.

Spots

What guarantee have products bought
in Andorra?

What can I do if I think that I have not received a good service?